Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal és a Ptk. (2013. évi V. törvény) szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Jelen ÁSZF hatálya a www.kristalypalota.hu honlap működésével, kapcsolatfelvételi és megrendelési folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

1.A Szolgáltató adatai:

 A szolgáltató neve: Kapalló Gergely Gyula E.V.

A szolgáltató székhelye: 3533 Miskolc, Kilencedik u. 3/A. 3/3.

A szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe: kapcsolat@kristalypalota.hu

Adószáma: 65713741-1-51

Telefonszáma: 30/942-1923

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

E-mail: info@mhosting.hu

Telefonszám: +36-1/700-2323

 

2.Alapvető rendelkezések

 2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2022. május hó 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók/Megrendelők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3.Regisztráció/ Vásárlás

3.1. A Felhasználó/Megrendelő a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken megtalálható:

http://www.kristalypalota.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

3.2. Felhasználó/Megrendelő a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

3.3. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó/Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó/Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó/Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az, illetéktelenek számára – bármely -, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4.Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 4.1. Az Online szolgáltatások menüpontban szereplő, online konzultációs csomagok, online tréningek megvásárolhatók. Minden szolgáltatás tartalmazza ingyenes hírlevél szolgáltatásunkat is, melyről a későbbiekben bármikor le lehet iratkozni.

4.2. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, melyek nem tartalmaznak áfát.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat/Megrendelőket az akcióról, és annak pontos időtartamáról.

 

5. Rendelés menete

5.1. Felhasználó/Megrendelő regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a megrendelőlap kitöltésével.

A megvásárolni kívánt termék/szolgáltatás esetén a megrendelőlap kitöltésével jelzi a megvásárlási szándékát.

A megvásárolni kívánt termékhez/szolgáltatáshoz tartozó megrendelő gombra kattintva lehet elindítani a rendelést. Egyszerre egy termék/szolgáltatás vásárolható meg.

A megrendelő lapon meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat a felkínált űrlapot követve: a nevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint a számlázási adatait. A megrendelés véglegesítése előtt a jelölő négyzetekben szükséges a megrendelés feltételeinek (általános szerződési feltételek és az ahhoz tartozó adatvédelmi tájékoztatás) aktív elfogadása is.

5.2. Fizetési módok: banki átutalás.

A megrendelést követően a Felhasználó/Megrendelő e-mailben kap visszaigazolást és egy díjbekérőt. A díjbekérőn szereplő összeg banki átutalással teljesíthető. A kifizetésről készült elektronikus számla utólag kerül kiállításra és a Felhasználó/Megrendelő emailben kapja meg.

5.3. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó/ Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja/megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

6.2. Általános teljesítési határidő:

Banki előre utalás esetén, az összeg számlára történő beérkezését követő 8 munkanapon belül. Az egyes termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó teljesítési határidő, azok részletes tájékoztatójában foglaltak szerint alakul.

6.3. Ha Szolgáltató és Felhasználó/Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

7. Elállás joga

7.1. A Felhasználó/Megrendelő 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni jelen szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó/Megrendelő jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.

7.2 Ha a Felhasználó/Megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján. A Felhasználó/Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

7.3 A Szolgáltató a Felhasználó/Megrendelő nyilatkozatának kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül téríti vissza az általa teljesített ellenszolgáltatásokat. A visszatérítés a Felhasználó/Megrendelő által alkalmazott fizetési módon történik, kivéve, ha a Felhasználó/Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználó/Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

7.4. A Felhasználó/Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát

a.) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdődött meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b.) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

8. Garancia

8.1. Felhasználó/Megrendelő elfogadja és vállalja, hogy a tréningben való előre haladásáért és az abban elért eredményeiért a felelősség 100%-ban a Felhasználó/Megrendelőt terheli. Elfogadja és vállalja, hogy a Felhasználó/Megrendelő aktív közreműködése a tréning sikerének létfontosságú eleme, valamint, hogy a Szolgáltató e tekintetben nem ellenőrizheti a Felhasználó/Megrendelőt.

8.3. Szolgáltató a jelen Megállapodásban felsorolt vállalásokon és garanciákon kívül semmilyen egyéb, szóbeli, vagy írásbeli kötelezettséget nem vállal jelen Megállapodásban foglaltak teljesítéséért. A Szolgáltató nem vállal garanciát vagy jótállást arra vonatkozóan, hogy a tréning kielégíti Felhasználó/Megrendelő elvárásait, valamint arra sem, hogy valamennyi Felhasználó/Megrendelő ugyanazokat az eredményeket éri el a tréning során.

 

9. Panaszkezelés

9.1. Amennyiben Felhasználó/Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

9.2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.3. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

9.4. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

9.5. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

E-mail: nfh@nfh.hu

 

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó/Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Miskolci Járásbíróság illetékességét.

 

Miskolc, 2022. május hó 01. nap